Board of Management


Sr.

Name

Designation

1

 Shri Bhaskerbhai C. Patel    

Chairman

2

 Shri Dipakbhai K. Patel

Vice Chairman

3

 Shri Bhaveshbhai R. Patel

Secretary

4

 Shri Alpeshbhai V. Patel

Treasurer

5

 Shri Manishbhai R. Patel

Joint Secretary